FANDOM


Ác ma Cường dụckim khí đại tội tương ứng đều nằm trong thể loại này. Nhân vật bị chiếm hữu hay người lập giao ước với ác ma cùng bao gồm trong này.