FANDOM


WikiPolloImage
WikiArteImage
Chúng tôi cần lưu bài viết này dù nó còn chưa ổn
Bài viết này hiện chưa hoàn thành hoặc đã lỗi thời và lâu rồi chưa cập nhật thêm. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.
Tony Ausdin
AviTonyEdit
Thông tin Kĩ thuật
Tiếng Nhật トニー=オースディン
Romaji Tonii Oosudin
Vocaloid

Tonio

Thông tin Tiểu sử
Sinh EC 940
Mất Tháng 8, EC 983
Phân loại Con người
Chủng tộc Lucifenia
Giới tính Nam
Liên quan Liên Hiệp Quốc Gia Evillious
Levianta

Tiểu sử Sửa đổi